Vyšetrujeme deti už od narodenia, počas ich rastu a dospievania, až po dospelosť. Riešime ich akútne problémy, úrazy, systémové ochorenia zraku, poruchy videnia. Našimi klientami nie sú len deti, ktoré bežne spolupracujú, ale aj hendikepované deti, a taktiež nespolupracujúce deti. To svedčí o náročnosti vyšetrovania detských pacientov. Najčastejšie sa v našej ambulancii stretávame s týmito diagnózami:

 • neprechodné slzné cesty
 • hemangiom
 • refrakčné chyby – potreba okuliarov
 • škúlenie (strabizmus), zbiehanie očí
 • tupozrakosť
 • žmurkanie
 • bolesti hlavy, únava,
 • nádory
 • vývojové vady oka
 • zápalové ochorenia oka – alergie, jačmeň, zápal spojiviek
 • systémové ochorenia (cukrovka…)

Nakoľko sú deti veľmi citlivé a obávajú sa nepoznaného, vytvorili sme pre ne atmosféru domáceho prostredia v rodinnom dome, nielen s detským kútikom, ale aj kútikom prírody. Vyšetrenia sú realizované presne na čas, preto deti nie sú vystavované stresom z čakania a taktiež zbytočným kontaktom s inými pacientmi, od ktorých by mohli ľahšie ochorieť.

Prevencia

Preventívne vyšetrenie u detí býva väčšinou podceňované, nakoľko sa rodičia domnievajú, že ich dieťa vidí a nevykazuje žiadne príznaky problémov so zrakom. Faktom však je, že dieťa nevie povedať či vidí dobre, alebo zle – pretože nikdy inak nevidelo.Niekedy sa aj príznaky u dieťaťa vyskytujú, sú však prehliadané a pripisované napr. únave, alebo preťaženiu zo školy. Chýbajúca osveta a prehliadanie signálov rodičmi vedie k tomu, že iba 20-25 % detí absolvuje odborné očné vyšetrenie. Treba si uvedomiť, že bežne sa vyskytujú dedičné choroby, ktoré sa môžu objaviť už v najnižšom veku, vrátane viacerých obvyklých chorôb u detí (slzné kanály, škúlenie, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, šedý zákal, ale aj nádory). O čo skôr sa realizuje komplexná diagnostika u očného lekára, o to skôr je možné začať s liečbou, s predpokladom lepšieho výsledku.

Pokiaľ nie sú žiadne problémy s očami dieťaťa, doporučujeme vykonať očnú preventívnu prehliadku na konci 2. roka života (podobne ako v Rakúsku).

Vyšetrenie detí u očného lekára je zásadným predpokladom pre ďalší zdravý vývoj zraku a videnia, ktorý sa po 7. roku života fixuje a sprevádza človeka s dôsledkami po celý život.

Pre objektívne posúdenie zraku detí je potrebné dôkladné komplexné vyšetrenie, ktoré nie je možné nahradiť rôznymi parciálnymi meraniami dioptrií. Pri nekomplexnom vyšetrení môže dôjsť k prehliadnutiu zásadných (vývojových) nálezov. Deti s nálezmi, či už len dioptrií, musia byť sledované očným lekárom, pretože ich zrak sa neustále vyvíja až do jeho fixácie.

Pre komplexné vyšetrenie zraku detí sa používajú iné, špeciálne diagnostické prístroje, vrátane lôžka, pretože deti najmä v menšom veku vyžadujú väčšiu flexibilitu pri vyšetrovaní. Naša detská očná ambulancia disponuje týmto diagnostickým vybavením, bez ktorého by inak nebolo možné vyšetrenia detí komplexne realizovať. Súčasťou vyšetrení sú i rôzne špecifické očné testy pre deti, ktoré sú iné ako u dospelých.

Pre vyšetrovanie detí je nevyhnutná i odborná kompetencia – špecifické vedomosti, ale hlavne skúsenosť, ktorú musí mať detský oftalmológ. Do vyšetrení vkladáme nielen 32 ročnú skúsenosť s vyšetrovaním detí, ale aj praktické skúsenosti z operácií detí formou mikrochirurgie oka.

Pri realizovaných vyšetreniach zisťujeme, že časť dospelých pacientov má problémy, ktoré pochádzajú práve z obdobia vývoja zraku. Umožnime preto deťom, aby v dospelosti nemuseli riešiť to, čo býva zanedbané v detstve.

Ochorenia

Keďže vyšetrujeme deti od narodenia, pre prehľadnosť uvádzame jednotlivé etapy v živote dieťaťa aj s popisom možných situácii a problémov. Nemožno jednotlivé etapy striktne oddeliť, niektoré diagnózy sa prelínajú a pokračujú v ďalších obdobiach. Taktiež výpočet situácií je orientačný, chorôb a diagnóz je veľmi veľa a nie je možné ich tu všetky obsiahnuť.

Novorodenci

Najväčšie škody na kvalite videnia sú spôsobené nedostatočnou stimuláciou zrakovými podnetmi v prvom období života. Preto je potrebné u každého novorodenca urobiť skríningové vyšetrenie katarakty a iných vývojových chýb. Ich skoré riešenie považujeme za prioritné. Od tohoto obdobia sa často vyskytujú zápalové novorodenecké ochorenia slzných ciest, ktoré liečime konzervatívne, v prípade potreby sondážou (preplach slzných ciest)

Dojčenský vek

Vývoj videnia prebieha počas prvých mesiacov života postupne, dieťa sa učí sledovať, fixovať predmety v okolí, hýbať očami, používať oči súčasne – binokulárne videnie. V tomto období sa začíname stretávať aj s ochoreniami ako hemangiom, mastocytóm…, ktoré sa objavujú síce na koži, ale musí sa kontrolovať u dieťaťa aj očné pozadie.

Už vo veku 6 mesiacov

Vieme vyšetrením zistiť, či zrak Vášho dieťaťa sa vyvíja správne resp. či sa neobjavujú signály, ktoré by mohli naznačovať odchýlky správneho videnia. V prípade predčasne narodených detí je vyššie riziko očných chorôb a preto by mali byť častejšie vyšetrované a sledované. Často sa už od tohto veku stretávame so škúlením, resp. zabiehaním jedného oka. Veľmi nepríjemným signálom už od tohoto veku býva biely odlesk oka – môže sa jednať o retinoblastom, alebo kataraktu – väčšinou si to však rodičia nevšimnú, resp sa im to nezdá dôležité, pričom rýchlosť riešenia je v tomto prípade zásadná.

Predškolský vek

V tomto období deti výrazne rastú a psychomotoricky sa vyvíjajú. Tento vývoj je závislý od zrakových funkcií. Vyvíjajú sa schopnosti vnímania, ktoré deti pripravujú na čítanie, písanie, športovanie a iné kreatívne aktivity ako je kreslenie, skladanie, tvarovanie. To je obdobie, kedy rodičia musia sledovaním zbadať signály problematického videnia – škúlenie, prižmurovanie, natáčanie hlavy, zlá orientácia v priestore, časté pretieranie očí, nerozoznávanie farieb, sedenie blízko TV, približovanie si kníh pred oči, vyhýbanie sa aktivitám spojené s prácou do blízka – vyfarbovanie, skladanie puzzle, tvarovanie, vyhýbanie sa športovým aktivitám, vyžadujúcim správnu orientáciu v priestore. Veľmi častým je v súčasnosti žmurkanie detí, ako aj prevracanie očí. Nemožno opomenúť ani alergie, zápaly, jačmene. Čím skôr sa na problém príde, tým skôr môže začať liečba a je vyššia pravdepodobnosť úspešného doriešenia.

Školský vek

Nezistené a nekorigované problémy videnia môžu spôsobiť u detí a dospievajúcich hendikep, ktorý sa prejavuje v oblasti sociálnej, osobnostnej, v škole ako aj pri športovaní. Ak má vaše dieťa ťažkosti v škole, mimoškolských aktivitách, môže to byť spojené s poruchou videnia. Dieťa býva nesústredené, unavené, vyhýba sa čítaniu, máva bolesti hlavy, natáča hlavu, často žmurká, prižmuruje, udáva rozdvojovanie alebo rozmazávanie videnia. Okrem týchto príznakov to môže mať dopad aj na problémy so správaním.